​Praktisk information fra Assentoft Fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi:

Gives til visse patientgrupper med kroniske lidelser. Vi rådgiver gerne indenfor Sunhedsstyrelsens gældende regler.
Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning til personer med et svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste. 


Når din læge har givet dig en henvisning til vederlagsfri fysioterapi har du frit valg mellem alle privat praktiserende fysioterapeuter og evt. off. tilbud.


Se mere om adgangen til vederlagsfri fysioterapi her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Vederlagsfri-fysioterapi/henvisnVederlagsfriFysGuide,-d-,pdf.ashx?la=da&hash=8AC3E6307C63CD14780CB9EAB88EE9C803BC5849

Tilskud fra ”Danmark”:

Ved medlemskab af Sygesikringen "Danmark" overfører vi elektronisk til danmark, når vi har registreret din regning som betalt. Husk at oplyse din fysioterapeut om du er medlem af "Danmark" ved første konsultation.

Utilsigtede hændelser:

Har du som patient eller pårørende oplevet, at noget gik galt i sundhedsvæsenet? Hvis du rapporterer hændelsen, er du med til at sikre, at det samme ikke sker for en anden patient.

Mange mennesker er i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For de fleste går det godt. Men nogle gange oplever en patient en fejl eller udsættes for risiko.

Det er vigtigt, at sundhedsvæsenet får kendskab til de hændelser og kan lære af dem.

Hvad er en utilsigtet hændelse? Det er en utilsigtet hændelse, når du eller din pårørende:

– får en for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl – falder og brækker armen, fordi der er vådt på gulvet

– får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk

– får forsinket behandling, fordi henvisningen fra den praktiserende læge ikke er nået frem til rette modtager.

Andre fejl, der skyldes fx travlhed, bemanding, organisering, uddannelse og lignende, kan også være utilsigtede hændelser. Du kan rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, i plejebolig, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller et helt andet sted inden for sundhedsvæsenet. Uanset hvor hændelsen skete, eller hvor den blev opdaget, kan du rapportere den. 

Du kan læse mere om utilsigtede hændelser, og om hvordan disse kan rapporteres via nedenstående link, og din fysioterapeut vil også være behjælpelig med hvordan disse rapporteres.

https://stps.dk/da/udgivelser/2015/~/media/6BA3E383DCC94CA5BA123238D057EDC5.ashx

Rapportér utilsigtet hændelse her: www.stps.dk

Patienterstatning:

Mener du, at du er blevet påført en skade ved den behandling, du har fået - eller mangel på behandling - og ønsker du at søge erstatning for skaden, skal dette ske til patienterstatningen. Du kan anmelde din skade, og læse mere om behandlingen af din sag her: www.pebl.dk

Din fysioterapeut vil være behjælpelig med at udlevere journal i tilfælde af klagesag og vil i øvrigt være behjælpelig i forbindelsen med klageprocessen.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan få erstatning for den skal du eventuelt måtte være påført pga. behandlingen, og ikke for den grundlæggende lidelse, som du fik behandlingen for.

Det er gratis at klage til Patienterstatningen.

Rådgivning, undervisning og konsulentbistand ydes uden henvisning og uden tilskud fra Sygesikringen og afregnes typisk efter konsulent-takster.

Forsikring:

Vi samarbejder med de fleste sundhedsforsikringer og afregner i de fleste tilfælde direkte med forsikringen. Du bedes medbringe maildokumentation fra dit forsikringsselskab ved første konsultation.


Betaling:

Der er en egenbetaling på 60% af det fulde beløb for behandlingen. Sygesikringens andel er på 40%, som fratrækkes regningen. Der betales månedsvis eller ved behandlings afslutning. Der kan betales med dankort, kontant eller via girokort.


Afbud:

Afbud meddeles telefonisk på tlf. 86 49 44 54 dagen i forvejen eller senest kl. 09.00 på behandlingsdagen. Udeblivelse koster et udeblivelsesgebyr svarende til en fuld konsultation.


Kommunalt tilskud:

Din kommune yder, efter fastsatte regler, tilskud til patientandelen til pensionister med helbredstilskud. Dit tilskud står på helbredskortet du har fået fra din kommune, ellers spørg din kommune om tilskuddets størrelse. Der afregnes direkte på klinikken, hvorefter tilskuddet kan afregnes med borgerservice i din kommune.

Aktindsigt:

Autoriserede sundhedspersoner i sundhedsvæsenet herunder også fysioterapeuter, skal føre journal over deres patienter. Her skriver de bl.a. oplysninger om sygdomme og behandling. Oplysningerne kommer fra patienten selv eller er behandlerens egne vurderinger. Oplysningerne kan også være røntgensvar, blodprøvesvar eller andet.

Aktindsigt betyder, at du har ret til at:

  • Se alt, hvad der er skrevet i din journal.

  • Se, hvem der vil modtage oplysningerne.

Du kan give fuldmagt til en anden til at få aktindsigt i din journal. Forældre kan som udgangspunkt få aktindsigt i deres børns journal.

Hvis du ønsker en kopi af din journal, skal du henvende dig til klinikken. Anmodninger om aktindsigt skal så vidt muligt færdigbehandles indenfor syv arbejdsdage.

Klage over den sundhedsfaglige behandling:

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling du har modtaget til Styrelsen for Patientklager.

Læs mere om patientklager her: https://stpk.dk/

Klagen skal indsendes elektronisk til:

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/klage-over-sundhedsvaesenet/klage-over-sundhedsfaglig-behandling

Styrelsen kan kontaktes på telefon 72330500 eller på mailadressen stpk@stpk.dk

Styrelsen behandler også klager over bl.a. aktindsigt og journalføring.

Det er gratis at klage til Styrelsen for Patientklager.

Assentoft Fysioterapi er certificeret